50,000 تومان

بسته [1 ساعت] پشتیبانی فنی
جهت تغییرات در وب سایت (این گزینه یک انتخاب حداقلی است و با توجه به نظر کارشناس ممکن است افزایش قیمت داشته باشد.)
100,000 تومان

بسته [2 ساعت] پشتیبانی فنی
جهت تغییرات در وب سایت (این گزینه یک انتخاب حداقلی است و با توجه به نظر کارشناس ممکن است افزایش قیمت داشته باشد.)